logo

MEB ve Google Türkiye İşbirliği İle Eğitime Dijital Bir Katkı Sağlanacak

Soldan sağa: Google MEA – Türkiye ve Rusya Kamu İlişkileri Kıdemli Direktörü Doron Avni, MEB Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Google Türkiye Genel Müdürü Bülent Hiçsönmez, MEB TEGM Genel Müdürü Cem Gençoğlu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Google Türkiye arasında 27 Eylül 2017 tarihinde Ankara Swiss Hotel’de düzenlenen basın toplantısıyla “İlköğretimde Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi İçin İş Birliği Protokolü” imzalandı. Toplantıya MEB Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, MEB TEGM Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Google Türkiye Ülke Direktörü Bülent Hiçsönmez, Google Ortadoğu-Afrika-Türkiye ve Rusya Kamu İlişkileri Kıdemli Direktörü Doron Avni ve Prof. Dr. Yasemin Gülbahar Güven katıldı.

Bu işbirliği ile BT öğretmenleri için Türk eğitim müfredatına uygun, uygulanabilir ve zengin “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” dersi içeriği oluşturuldu. Geleneksel müfredat içeriğine eklenen bu derslerle, eğitime dijital bir katkı sağlanmış olacak.

Konuyla ilgili olarak MEB bir metin yayınladı:

Bakanlığımızın eğitim politikaları ve öncelikleri; öğrencilerin millî, manevi, evrensel değerlere sahip; hem akademik hem de sosyal anlamda başarılı olabilen; teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen; kendisine, toplumuna ve farklı kültürlere karşı yüksek düzeyde farkındalıkla saygı duymayı başarabilen hayata hazır, mutlu ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak yönündedir. Bunu başarabilmenin yolu ise eğitim sisteminin temel unsurlarından olan okullarımızdaki derslerin, etkili ve verimli bir şekilde işlenmesinden geçmektedir. Bu bağlamda öğretim programlarımıza yönelik güncelleme çalışmaları da bir zorunluluk hâline gelmiştir. Son yıllarda dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler, öğrencilerin sadece okul ortamlarında değil, gelecekte toplumda üretken birer birey olarak sahip olmaları gereken becerileri de farklılaştırmıştır. Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde öğrencilerin sadece temel becerileri edinmeleri değil, bu becerileri uygulayabilecekleri ve geliştirebilecekleri ortam ve durumların oluşturulmasına imkân sağlayan öğretim programlarının hazırlanması ya da mevcut programların bu becerileri yansıtacak şekilde yeniden gözden geçirilmesi önemlidir.

Günümüzde programlarda yaşantısal becerilerin ön plana çıkması; öğrencilere araştırma, bilgiyi ve bilgi kaynaklarını değerlendirme, eleştirel düşünme, analitik düşünme, problem çözme, bilgi iletişim teknolojilerini etkili ve verimli şekilde kullanma gibi becerilerin kazandırılması hedeflenmelidir. Bilgi çağında öğrencilerin sahip olması beklenilen bilgi ve beceriler ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde farklı okul türlerinde görev yapan öğretmenler ve bu okullardaki öğrenciler göz önünde bulundurularak Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı’nın içeriği ve öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler çağın gereklilikleri doğrultusunda güncellenmiştir.

İnovasyon yapabilme seviyesine ulaşmış yeterlilikleri olan, inovatif düşünce kültürüne sahip bireylerin yetişmesinin yolu açılarak güçlü bir ekonomi ve yaşam seviyesi yüksek bir toplum oluşturmak, bilgiyi üretmenin yanı sıra, üretilen bilginin insanın yararına yönelik kullanılması gerektiği bilincine ulaşmış nesiller yetiştirmek Öğretim Programı’nın temel amaçlarından birisidir. Bu anlamda revize edilen Programla; yetişecek neslin, toplumumuzun millî, manevi ve kültürel değerlerini özümsemiş, evrensel değerlere duyarlı ve saygılı bireyler olarak yetişmesi amaçlanırken ayrıca yukarıda bahsedilen yeterlilikler de temel hedef olarak belirlenmiştir.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı bu bağlamda temel becerileri içerisine alan ve değerler eğitimine önem veren bir yaklaşım içerisinde sade ve yaşamla ilişkilendirilecek şekilde güncellenirken, programda Türkiye Yeterlikler Çerçevesinde yer alan; Anadilde iletişim, Yabancı dillerde iletişim, Öğrenmeyi Öğrenme, Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojideki yetkinlik, Dijital yetkinlik, Kültürel farkındalık ve ifade, Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlik ile Girişimcilik ve inisiyatif alma yetkinlikleri esas alınmıştır.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı için yapılan güncelleme çalışmaları sırasında “Kodlama” konusuna ayrı bir önem verilmiştir. Mevcut öğretim programı düzeyler üzerinden hazırlanmışken güncellenen programda kazanımlar esas alınmıştır. Program’da, 5 ve 6 sınıf düzeyinde beş temel ünite bulunmaktadır. Buna göre;

Bilişim Teknolojileri ünite başlığı altında; bilgi ve iletişim teknolojilerinin günlük yaşamdaki önemi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kültürel, sosyal, bireysel ve toplumsal açıdan olumlu ve olumsuz etkileri, bilgisayar ve diğer bileşenlerin çalışma prensipleri, dosyalar üzerinde temel işlemleri gerçekleştirme ve güncel teknolojilere ve uygulamalara ilişkin konular ele alınmaktadır.

Etik ve Güvenlik ünite başlığı altında; bilgi gizliliği ve güvenliği, etik değerler, dijital vatandaşlık gibi kavramlara değinilmiştir.

İletişim, Araştırma ve İş Birliği ünite başlığı altında; farklı sistemlerin ve bireylerin birbiri ile nasıl iletişim kurduğuna ilişkin anlayış geliştirme, arama yöntemlerini etkili kullanarak doğru bilgiye ulaşma ve paylaşma, iletişim teknolojilerini kullanarak etkili iletişim ve iş birliği sağlama ve son olarak farklı sosyal ortamları etkili biçimde kullanma ve yönetme becerileri kazandırılması hedeflenmiştir.

Ürün Oluşturma ünite başlığı altında; bilgi ve fikirlerini farklı hedef kitlelerin anlayacağı biçimlerde (örneğin metin, ses, resim ve sayılar) sunma ve görselleştirme, bilgiyi yapılandırma süreçlerinde doğru araç ve yaklaşımları seçme ve kullanma, son olarak da farklı teknolojik araçları kullanarak ses, video, animasyon ve web sitesi gibi ürünleri tasarlama, geliştirme, yayınlama ve sunma konuları ele alınmıştır.

Problem Çözme ve Programlama ünite başlığı altında; algoritma tasarımına ilişkin (arama, sıralama vb.) anlayış geliştirme; sözel ve görsel olarak ifade etme, problem çözmek için değişken, atama, sıralı mantık, karar yapısı, döngü ve fonksiyon yapılarını kullanma, problemleri çözmek için uygun programlama yaklaşımını seçme ve uygulama konusunda beceriler kazandırılması amaçlanmıştır.

Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında haftada ikişer ders saati olarak okutulan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin güncellenen Öğretim Programı’nın daha nitelikli bir şekilde uygulanabilmesi ve bu sayede öğrencilerimizin dijital yeterliklerini arttırabilmeyi sağlayabilmek için öğrencilerin ve öğretmenlerin bu dersle ilgili yeterliklerinin arttırılmasını sağlamak amacıyla Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. arasında 20.06.2017 tarihinde “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersine Yönelik İş Birliği Protokolü” imzalanmıştır.

Bu protokol kapsamında:

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı’na uygun olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci ve öğretmenler tarafından kullanılacak eğitim ve öğretim materyalleri hazırlanmıştır.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersini veren öğretmenlerin bu dersle ilgili yeterliklerini artırabilmek için öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler yapılacak ve uzaktan eğitim yöntemi ile eğitimler verilecektir.

Protokol kapsamında materyal olarak interaktif sınıf içi etkinlik uygulamaları, çalışma kağıtları, sunumlar, animasyonlar ve öğretmen rehberi hazırlanmıştır. Öğrencilerimize yenilikçi bir öğrenme deneyimi sunulmakta ve ayrıca hazırlanan öğretmen rehberi aracılığıyla öğretmenlerimize zengin ve uygulanabilir kaynaklar sağlanmaktadır. Bu şekilde öğrencilerin problem çözmede gerekli temel kavramları ve yaklaşımları tanımaları sağlanarak problemler üzerinde düşünen, gerçekçi ve pratik çözüm önerileri geliştiren öğrencilerin algoritmalar oluşturabilmeleri hedeflenmektedir.

Etiketler: » » » » » » »
Share
1119 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

1+9 = ?